Różne typy kredytów hipotecznych – przedstawienie

Przekonanie banków o wysokiej opłacalności kredytów hipotecznych sprawia, że stale rozszerzają gamę typów kredytów. Coraz częściej są udzielane kredyty o specyficznym charakterze, np. na budowę garażu czy wykup mieszkania lokatorskiego. Większość z tych kredytów podlega zasadom normującym kredyty konsumenckie6. Dla banków dużym problemem przy kredytach jest słabość zabezpieczeń, co oczywiście ma wpływ także i na wysokość kredytu. Banki najczęściej proponują udzielenie kredytów w złotych, często – są to kredyty o stałej stopie procentowej.

„Kredyty lokatorskie”

Kredyt lokatorski

Kredyt lokatorski

Wielu klientów ubiega się o rozmaite typy tzw. kredytów lokatorskich, przeznaczanych m.in. na sfinansowanie zakupu lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego, sfinansowanie tzw. wkładu partycypacyjnego w towarzystwie budownictwa społecznego oraz na wykończenie mieszkania lokatorskiego. Cechą charakterystyczną tych kredytów jest to, że nie pozwalają one na nabycie normalnych praw własności do lokali. Maksymalny okres kredytowania wynosi wtedy zwykle 10 lat, formalności są uproszczone, okres rozpatrywania wniosku kredytowego – bardzo krótki. Wymagania banków w zakresie zabezpieczeń są niewielkie, ale też, z uwagi na niemożliwość ustanowienia w przypadku wymienionych typów kredytu hipoteki, wysokość udzielonych kredytów jest nieduża.

Zgodnie z przepisami hipotekę można ustanowić na własnym mieszkaniu spółdzielczym, dlatego też klient może uzyskać kredyt na przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w prawo do odrębnej własności, a następnie – ustanowienie własności hipotecznej mieszkania. Koszt przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własnościowe jest obecnie niski, problemem są praktyki zarządów wielu spółdzielni, utrudniających takie przekształcenia.

Kredyty na zakup działki rekreacyjnej:

Od niedawna rośnie liczba kredytów na zakup działki rekreacyjnej, budowę na niej domu i inne inwestycje rekreacyjne. W praktyce mają one wszystkie cechy charakterystyczne dla kredytów na budowę domu. Zwykle wysokość takiego kredytu jest kilkakrotnie mniejsza niż na dom mieszkalny, a czas spłaty – krótszy. Nie każdy bank jest skłonny udzielać kredytów tego typu; powodem wstrzemięźliwości jest problem zabezpieczeń. Sprzedaż działki rekreacyjnej, będącej podstawowym zabezpieczeniem takiego kredytu, jest trudna, co zwiększa ryzyko bankowe. Nie ma problemów z otrzymaniem kredytu wtedy, gdy zabezpieczeniem jest nasze mieszkanie będące własnością hipoteczną lub nasz dom. Podobnie jest z kredytem na budowę garażu lub innej budowli (formalności są tu jednak uproszczone, nie trzeba składać licznych dokumentów potrzebnych przy kredycie na budowę domu).

Kredyt na działkę budowlaną:

Kredyt na działkę budowlaną

Kredyt na działkę budowlaną

W okresie pogarszającej się sytuacji gospodarczej część osób myślących o budowie własnego domu rozkłada inwestycję na raty, najpierw kupuje działkę budowlaną, a dopiero po pewnym czasie przystępuje do budowy domu. Banki dosyć chętnie udzielają kredytu na zakup działki budowlanej, pod warunkiem jednak spełnienia przez kredytobiorcę pewnych warunków. Chciałyby mianowicie, aby:działka miała założoną księgę wieczystą,

• nie była obciążona hipoteką,

• zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na takiej działce można było zbudować dom.

Jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania, działka powinna spełniać ogólne normy (np. nie może być zbyt wąska, bo dom nie może stać bliżej niż 4 metry od sąsiedniej działki). Przy znacznym udziale własnym zabezpieczeniem kredytu może być kupowana działka. Koszt kredytu na zakup działki budowlanej jest zbliżony do kosztu kredytu na dom, w wielu bankach można otrzymać kredyt zarówno w złotych, jak i w euro. Okres kredytowania był do niedawna względnie krótki, ale obecnie część banków daje kredyt na ten cel na taki sam okres co kredyt na dom – możemy więc spłacać go np. przez 30 lat (jeśli pozwolą na to inne warunki). Sprawia to, że poza terenami, na których działki budowlane są bardzo drogie, raty kredytowe są względnie niskie, co umożliwia zaciągnięcie w późniejszym terminie drugiego kredytu – na budowę domu.

Kredyt

Kredyt

W celu uzyskania kredytu, zwykle należy przedłożyć w banku oświadczenie o zamiarze kupna (ze wskazaniem adresu, ceny i wielkości działki) oraz umowę przedwstępną.

Przedstawione powyżej informacje dowodzą, że możemy uzyskać kredyt na każdy cel związany z budownictwem mieszkaniowym. Oferta banków jest bardzo bogata. Koszty i wymagania stawiane przez banki są zróżnicowane, co skłania klientów do zapoznania się z ofertą różnych banków.

Author: finanfox

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.